Korporacyjna odpowiedzialność społeczna w JKF

W JKF chcemy tworzyć wartość dodaną i brać odpowiedzialność za sposób, w jaki nasza działalność biznesowa wpływa na społeczność dostarczając równocześnie naszym klientom urządzenia i usługi najwyższej jakości. Przede wszystkim chcemy zachowywać się odpowiedzialnie jako jednostki i jako firma.
Aby zapewnić, że zawsze pozostaniemy wiernymi naszej ambicji bycia odpowiedzialnymi, musieliśmy stworzyć własną strategię Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej. Nasza strategia Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej stanowi ramy dla naszej aktywności i dla naszego wizerunku, jako atrakcyjnego pracodawcy i partnera biznesowego. Korporacyjna Odpowiedzialność społeczna została zatwierdzona i podpisana zarząd JKF w związku z raportem rocznym.
Strategia Korporacyjnej Odpowiedzialności Społecznej opiera się na zgodności ze wszystkimi przepisami prawa i innymi regulacjami.
Będziemy współpracować z naszym łańcuchem dostaw w celu ulepszenia wpływu naszych dostaw na społeczność i środowisko.
 

Prawa człowieka

Wspieramy i respektujemy międzynarodowe prawa człowieka zawarte w Międzynarodowej Deklaracji Praw Człowieka. Będziemy poddawać ocenie nasz aktualny i potencjalnie niekorzystny wpływ na te międzynarodowe prawa człowieka. Będziemy starać się naprawiać wszelki niekorzystny wpływ na prawa człowieka w przypadku, gdy dojdzie do takich sytuacji.

Będziemy szanować prywatność naszych klientów i pracowników.

Będziemy pracować w celu wyeliminowania dyskryminacji i zapewnienia równych możliwości. Dotyczy to w równym stopniu wszystkich naszych pracowników, jak również naszych partnerów handlowych.

 

Pracownicy

Będziemy zapewniać naszym pracownikom warunki zatrudnienia, które zawsze będą zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Dołożymy wszelkich starań, aby nasi pracownicy posiadali możliwośc rozwoju w miejscu pracy poprzez uczestnictwo w szkoleniach organizowanych wewnętrznie, jak i prowadzonych przez zewnętrzne firmy.
Będziemy zapewniać naszym pracownikom bezpieczne i zdrowe środowisko pracy.
Będziemy chronić naszych pracowników przed wszelkimi przejawami mobbingu.

 

Praca

Będziemy uznawać prawo naszych pracowników do wolności stowarzyszania się oraz do umów zbiorowych.
Będziemy demaskować wszelkie akty pracy przymusowej i pracy dzieci. Jeżeli będziemy zatrudniać młodocianych pomiędzy 16 a 18 rokiem życia, nie będą oni przeprowadzać niebezpiecznych prac ani pracować w nocy.
Nie będziemy dyskryminować nikogo w miejscu pracy z powodu wieku, płci, rasy, koloru skóry, inwalidztwa, religii lub wyznania, języka, pochodzenia, członkostwa w związkach zawodowych lub innych podstaw dyskryminacji uznanych przez międzynarodowe prawo. Będziemy podejmować decyzje dotyczące zatrudniania wyłącznie na podstawie odpowiednich kryteriów obiektywnych.

 

Środowisko

Będziemy stosować się do międzynarodowych przepisów prawnych poprzez odpowiednie szkolenia i monitoring.
Będziemy systematycznie pracować nad ulepszaniem środowiska naturalnego poprzez zmniejszanie naszego wpływu na środowisko i dla promowania większej odpowiedzialności środowiskowej.
Będziemy wspierać wszelkie zapobiegawcze podejścia do wyzwań środowiskowych.

 

Zwalczanie korupcji

Będziemy zachowywać wysoki poziom integracji i odpowiedzialności za wszystkie nasze relacje zewnętrzne i nie będziemy uczestniczyć w aktach korupcji lub łapownictwa. Nie będziemy oferować, promować ani przekazywać wszelkiego rodzaju łapówek w celu nieprawidłowego wpływania na urzędników państwowych, sędziów lub partnerów biznesowych.
Z naszej strony będziemy również powstrzymywać się od przyjmowania lub akceptowania wszelkich łapówek.
Nasi przedstawiciele, pośrednicy lub inne osoby działające w naszym imieniu podlegają również zobowiązaniu do nieuczestniczenia w aktach korupcji lub łapownictwa.